Regulamin

Właścicielem strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.beatawodzakzwara.pl (dalej jako: „Sklep Internetowy”) jest

B.Nails Beata Wodzak-Zwara wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Gdańska 29a, 84-230 Rumia, NIP 9581576722, REGON 221242309, adres poczty elektronicznej: szkolenia@beatawodzakzwara.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 504 339 302 (opłata za połączenie jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług).

(dalej jako: „Właściciel” lub „Administrator”)
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem naszej Strony. Jesteśmy do Państwa dyspozycji!
Szybki kontakt z nami: mail: szkolenia@beatawodzakzwara.pl telefon: +48 504 339 302 (opłata za połączenie jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług) pisemnie lub osobiście pod adresem: ul. ul. Gdańska 29a, 84-230 Rumia

 1. Firma/Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i dostosowania się do jego postanowień.
 2. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
 3. Koszt uczestnictwa wraz z usługami zawartymi w cenie, podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń.
 4. Wszystkie ceny podawane w ofercie szkoleń są cenami brutto.
 5. W przypadku potwierdzenia szkolenia Najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia, na podany adres e-mail zostaną przesłane wszelkie informacje organizacyjne.
 6. Organizator szkoleń zastrzega sobie prawo przeniesienia terminu szkolenia grupowego w przypadku nieuzbierania grupy szkoleniowej (minimum 3 osób).
 7. Opłata pełnej kwoty lub 30% zadatku, rezerwuje termin oraz upoważnia do wzięcia udziału w szkoleniu. W celu odwołania lub zmiany daty prosimy o zgłoszenie maksymalnie do 3 dni przed terminem szkolenia. W przypadku nie zgłoszenia, wpłacona kwota równa zadatkowi 30% przepada. Zmiana terminu może nastąpić tylko raz.
 8. Rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu mogą Państwo dokonać przed otrzymaniem „potwierdzenia udziału w szkoleniu”. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej (forma elektroniczna lub papierowa).
 9. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do Cetrum Szkoleniowe Beata Wodzak-Zwara
 10. W przypadku wpłaty zadatku pozostała część kwoty musi zostać uregulowana najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia poprzez przelew, gotówkę lub płatność karta na miejscu.
 11. Wobec obowiązującego prawa w momencie wpłaty zadatku lub pełnej kwoty prosimy o informacje czy wystawiony ma zostac paragon czy faktura (wiadomość z danymi do faktury) wystawiona faktura zgodnie z przepisami zostanie przesłana poczta tradycyjną lub wysłana na wskazany adres e-mail, w przypadku wyrażenia zgody na wysłanie w formie elektronicznej.
 12. Istnieje możliwość zamiany zgłoszonego uczestnika z tej samej firmy, nie później jednak niż 2 dni przed terminem szkolenia.
 13. W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 15. Uczestnicy na ostatnich zajęciach otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia w języku polskim lub angielskim.
 16. Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom zajęć chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.
 17. Informujemy, że obowiązuje całkowity zakaz fotografowania, filmowania, jak również dokonywania nagrań video i audio szkoleń. Kopiowanie lub próba skopiowania szkoleń i innych materiałów chronionych prawami autorskimi oraz ich dalsze rozpowszechnianie stanowi poważne przestępstwo. W przypadku naruszenia wyżej wymienianych zasad zostaną podjęte stosowne kroki prawne.
 18. Zasady składania reklamacji:
  a) Szkolenie nie odbywało się z winy Organizatora bez podania powodu.
  b) Program szkolenia nie obejmował zagadnień przedstawionych w ofercie.
  c) Klient ma uzasadnione przyczyny dochodzenia roszczeń reklamacyjnych związanych z jakością przeprowadzonych szkoleń.
  d) W przypadku szkoleń online o zwrot środków klient ma prawa starać się jedynie przed terminem szkolenia lub przed jego uruchomieniem na platformie. W wyjątkowych przypadkach zwroty dokonywane są po odbyciu szkolenia (nieobecność na szkoleniu) i udokumentowaniu swojej nieobecności – dotyczy jedynie szkoleń stacjonarnych.
  e) W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Klientowi zwracana jest całość opłaty poniesionej w ramach danego kursu, lub część adekwatna do niewykorzystanej części kursu.
  f) Zwrot opłaty nastąpi do 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
  g) Reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej przesłane na adres mailowy szkolenia@beatawodzakzwara.pl w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia,
  h) Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w przeciągu 30 dni od daty ich otrzymania,
  i) Reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa Firmy, imię i nazwisko, telefon, adres mailowy), temat i termin szkolenia, szczegółowe opisanie szkolenia, powód reklamacji i uzasadnienie,
  j) Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od Organizatora
  k) Reklamacje nie będą rozpatrywane w przypadku osób wobec których Organizator ma roszczenia finansowe.
 19. Informujemy, że administratorem danych osobowych z art. 4 pkt.7 RODO jest B.Nails  Beata Wodzak-Zwara z siedzibą 84-230 Rumia, ul.Gdańska 29a. Państwa dane będą wykorzystane wyłącznie do celów handlowych i związanych z realizacją szkoleń. Przysługują Państwu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
  b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
  c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
  e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.